BŘEZOVÁ letní tábory

Největší zážitkový park v ČR
Outdoor Resort

Stanovy

Stanovy spolku Adventure Březová z.s. v platném znění

Stanovy spolku

Adventure Březová, z.s.

 

Čl I. Název, sídlo a působnost  a charakter spolku

1. Název spolku je:  Adventure Březová, z.s.

2. Sídlem spolku je Římov ev.č. 1, 675 22 Římov

3. Spolek působí na celém území České republiky, spolek se nečlení na organizační jednotky

4. Spolek je zapsaným spolkem podle zákona č.89/2012 Sb. občanského zákoníku


 

Čl II. Účel spolku a cíle spolku

Účelem a cílem spolku je podpora hodnotného trávení volného času dětí a mládeže a realizace aktivit, které vedou ke zdravému rozvoji mladé osobnosti


 

Čl. III. Dosahování účelu a cílů spolku, činnosti spolku

Svého účelu a svých cílů dosahuje spolek zejména těmito činnostmi:

2. Pořádání letních táborů, škol v přírodě, výletů, výprav, outdoorových akcí, zážitkových pobytů a akcí, zotavovacích akcí a pobytů v přírodě, dále pak tematických akcí souvisejících s hodnotnými zájmy dětí a mládeže, to vše se zaměřením na nejvyšší možnou kvalitu a úroveň provedení, která má být v rámci České republiky jedinečná, s využitím a implementací nejnovějších poznatků v oblasti zážitkové pedagogiky

3. Pořádání kulturních, zájmových a vzdělávacích akcí pro děti a mládež, případně i jejich rodičů a prarodičů

4. Celoroční práce s dětmi a mládeží

5. Publikační a odborná činnost v oblasti zážitkové pedagogiky

6. Přeshraniční spolupráce v oblasti kulturní, zájmové, vzdělávací a výchovné

7. Podíl na rozvoji území, ve kterém působí, zejména pak v oblasti vzdělávání, volného času a cestovního ruchu

 


Čl. IV.  Členství ve spolku

1. Členy spolku mohou být pouze fyzické osoby

2. Přihlášku ke členství v písemné formě přijímá předseda, který také rozhoduje o přijetí nového člena spolku

3. Zakládajícími členy spolku jsou alespoň 3 osoby, vedené společným zájmem vést spolek jako samosprávný a dobrovolný svazek členů

4. Členství ve spolku zaniká:

a) Závažným porušením stanov vyplývající z členství

b) Doručením písemného oznámení člena o vystoupení

c) Rozhodnutím o vyloučení

d) Nezaplacením členských příspěvků ani přiměřené dodatečné lhůtě

e) úmrtím člena nebo zánikem spolku

5. Člen má právo:

a) Účastnit se činnosti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován

b) Předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku

c) Podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku

6. Člen má povinnost

a) Dodržovat stanovy a jednat v souladu s cíli spolku, tj. zejména svoji činností naplňovat cíle spolku

b) Platit členské příspěvky, pokud jsou stanoveny. Výši členských příspěvků stanoví členská schůze. Stanovená výše členských příspěvků platí až do doby nového stanovení členských příspěvků členskou schůzí.


Čl. V.  Orgány spolku

Orgány spolku jsou:

1. Předseda – předseda je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, včetně dispozic s jeho majetkem, přijímat zaměstnance spolku a ukončovat jejich pracovní poměr a rozhodovat o všech jejich pracovních záležitostech. Za předsedu může jednat rovněž předsedou zmocněný člen nebo zaměstnanec spolku. Funkční období předsedy je pětileté.

2. Členská chůze – nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – členská schůze. Členská schůze rozhoduje o důležitých věcech týkajících se spolku, zejména: Schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov, volí a odvolává předsedu, schvaluje zprávu o činnosti spolku za uplynulý rok, rozhoduje o vstupu spolku do jiných právnických osob, rozhoduje o zániku spolku. Členská schůze také rozhoduje o věcech, které nespadají do pravomoci předsedy spolku. Zasedání členské schůze je svoláváno předsedou spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně.  Předseda je povinen svolat členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň třetina členů spolku.  Informaci o konání členské schůze vč. programu zasílá předseda členům spolku nejméně 14 dní před konáním členské schůze a to buď písemně, nebo s využitím elektronické pošty či jiné vhodné platformy. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání třetina všech členů spolku. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku.

 


Čl. VI. Zásady hospodaření

Spolek je neziskovou organizací.  Příjmy spolku jsou tvořeny příjmy z činnosti spolku, dotacemi, granty, členskými příspěvky.  Příjmy jsou využívány k činnosti spolku. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s jeho hlavní činností dle těchto stanov a rozpočtem spolku. Členové spolku neručí za závazky spolku.

 

 
STAN - dětské letní tábory, školní výlety, adaptační kurzy, teambuilding
Vysokolanové centrum
Lezecká stěna
Lukostřelba
Bungee-trampolína
Bungee-running
Démonická lanovka
Skok do prázdna
Free fall
Nízká lana
Rafty
Airsoft
Armygame
Paintball
Týmpark
Jákobův žebřík
Larp
Koně
Čtyřkolky
Bazén
Noční hra
Večerní program
Sportoviště
GPS